Korean Papa - How to teach onion in Korean to kids

How to say onion in Korean

양파
[ yang pa ]

Phrases

Related Videos

Other Reads

KOREAN PAPA
Copyright © 2022 Korean Papa